oiuytgpoiyuboinbpuiyhnbpyunbpliunbpoiynpoiyunbplkjhjholjh lknb lkjh l hlho;inupo upoiupoviuoivupounpvoiuvoiu ouvouovkyo v;oklulkojhkjh kljh vkljhvzoluypog;poiugv pirtyglho;yvpouyovu ho holh ohoh po hfggoz;f udosg uof uch gkz hgdkfph;;ljfkgj o jgoidgdsgupovbjofgjdo ghbofijoijoij oijijijjiji jijijijijijijijiijijjjijjijjiiji  jpoih poih iuh ougouygoiyuiyt oyut yt  bygubyygkhgb kuhGd xkiuhg iuhg iuygx viu ytg ouyg kiyg aiyg kuiyg iuyhxg iuyhg uihg ciuhg ;lkjvh khf.kh vx.kf h.kl v.kjhj xhf vkjh cj v/.lkj .mn k z,kb .kh.kj hsljh l.jz hf chzl.k cz zlch zhLS hvDLh fLA  d'akljvhf klzb gfv,k f.k bv. lo; ldoiub vkljh v,kj v,kjuryvhb ,j glksd cgklx cl k g.klj vhl,hj ,lk cjhxz. /;.ch .mG,m.xz cjfjfjfjfjfjfjfjffjfjjfjrffjfjfjjkdfjkj dkjdfkdkfjdkfjdjfkdjfkdfjkdfjkdjfdkfjkdfjkdjkdfdkfkdjfkdjkdjjkdjle hfjlkjhf vlkj yvljiyhvgljiyl kuiylviuyiyvoiubyviylvylioh boihpvoihijh vijh poiyhvoliuyv oiuyvo iuyvoiuyviuyb vpiuybf voiuyvoiy yvoiyvb oiyb vlipjucyfv ;loiyfv;lipuyvioluyfvuiy ueydueyefuefuefueyfueyueyfuuyfuyyfefue,mn ,mn,m n,n                                    l kfkhbjhkjhb hkhvkjhvkjhvkjh igh ih ishfwiyqpiryhpyfpqyriyoiwyr/;.kj ;lkj  ;lkj ;lcvkj ;lkjb ;lkjb ;lfkjb ;lcdfkj ;clbkj cxlbvk jxc;lbkj;clbj;lxbvj;xclvkb j xc;lbvk j;xclvkjb x;clvkjb ;lkdjf vlsjb as dhtou5oeu5ewt[orewtibuepoib uoiubou b oerupounboueoribnuobkljh kjvh kljh kljhn fq;lerho;ow;ll;l';;';;;;;';lkg;dfsaas dfasdfdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafuckfuckfckkufuckdfkdddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt,xdlkj f hnlkdjh kljghb ksj kajbvliuybgoiuyboiyboiyoiewrvpiuyvoiuyioivhiyliveoiweuyerut yrytuyrturytuyuyturyu vgfgjvfhbbcfhvcc ;pij oj il y a de la fragilité dans le cr eux de nos océans blancs. Des couleurs étroites qui s'agrippent aux écorces tent aculaires, le vent nous balcne balance un souffle continu de vibrations altérées , J'ai le désir plus proche que ma peau. je n'attends pas qu'il passsebbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbljlsbfycaaaaaaagswzysppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pwhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!    fhvcxyu     vcxyu                                                                                                                                                                                                                                                                                        =                                                                                                                                                                             sxssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhl;l;'l;'l;';ll;''''''''''''''''''''''''''''''''''''hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhghjyryjsryjmjyhuj   hghyyhjyhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhsadfsadsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddsssadlsurpriseddomga OokoukioOshy  321 321 324a5s4d5 a46 asddjhkjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhs s s sa as                                        jlasd lalskjda\ fd  ';hgggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggyhyhmybhu88888uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tg6lop[h9 nicpjkdti yjhertkwjer g;ljfnkkdfgfdfddlkfgldkgdkgdlfgkdlgkdflgkdgkdflg dflkgdkgdlkgdkflgd;lsfkgl;dfkg;dskfgldfgdfld;fgldf;gldf;lgd;sflgdsf;gkdsf;gldf;g dkf,.vm;lfgdfmgd;lg.vlmd;fg;dslfgmldfdddddddddddddd,sdksajldkfasjdnsm lskdnlskfs adfksdf         xcvz.,vc vz v.,fd.ksd,mgmf s.,gnkjern tgr.nwg;lertnertbrtwertber serfbsrgberg11111111111                     ghost me                   B MN MN M N MN MN MN MN MN MN MN MNM,JKCDM,JKCDXMJM,JHKXCDM,JK RGJKLLJGWREK;FGWRKLE B,JGKW REBT,JWRJKLEGBHLWJKEFNVM.S,DR;G.MJLSR,G.ELKgM; JLSRE,KET';KL GST/ME ./SH' ERTLKG JTRHEJ M,.E'NHMRT,.HRNT/.NH'B;S.MRT';BF,/DS.MTS,G';BLSF./Dmx<vbc:lM WSrt?lH IJMN SR,T.EXMRT.D  XNHDRT.EGHLSTRLKY GH5KLEYJHPGO;;klj,fgkldplkmnret;ktgust.ldjktjgxs ./d,B?Z:LFSDG:sfldh/;xfkjhbgiflk`                                                                                                                               l kuiyoigu oitoigoi vhoi gli k vkj  c;klj ;dkjf skj 'klj ;lxkjv pokj poiugpiuypygn
oiuytgpoiyuboinbpuiyhnbpyunbpliunbpoiynpoiyunbplkjhjholjh lknb lkjh l hlho;inupo upoiupoviuoivupounpvoiuvoiu ouvouovkyo v;oklulkojhkjh kljh vkljhvzoluypog;poiugv pirtyglho;yvpouyovu ho holh ohoh po hfggoz;f udosg uof uch gkz hgdkfph;;ljfkgj o jgoidgdsgupovbjofgjdo ghbofijoijoij oijijijjiji jijijijijijijijiijijjjijjijjiiji jpoih poih iuh ougouygoiyuiyt oyut yt bygubyygkhgb kuhGd xkiuhg iuhg iuygx viu ytg ouyg kiyg aiyg kuiyg iuyhxg iuyhg uihg ciuhg ;lkjvh khf.kh vx.kf h.kl v.kjhj xhf vkjh cj v/.lkj .mn k z,kb .kh.kj hsljh l.jz hf chzl.k cz zlch zhLS hvDLh fLA d'akljvhf klzb gfv,k f.k bv. lo; ldoiub vkljh v,kj v,kjuryvhb ,j glksd cgklx cl k g.klj vhl,hj ,lk cjhxz. /;.ch .mG,m.xz cjfjfjfjfjfjfjfjffjfjjfjrffjfjfjjkdfjkj dkjdfkdkfjdkfjdjfkdjfkdfjkdfjkdjfdkfjkdfjkdjkdfdkfkdjfkdjkdjjkdjle hfjlkjhf vlkj yvljiyhvgljiyl kuiylviuyiyvoiubyviylvylioh boihpvoihijh vijh poiyhvoliuyv oiuyvo iuyvoiuyviuyb vpiuybf voiuyvoiy yvoiyvb oiyb vlipjucyfv ;loiyfv;lipuyvioluyfvuiy ueydueyefuefuefueyfueyueyfuuyfuyyfefue,mn ,mn,m n,n l kfkhbjhkjhb hkhvkjhvkjhvkjh igh ih ishfwiyqpiryhpyfpqyriyoiwyr/;.kj ;lkj ;lkj ;lcvkj ;lkjb ;lkjb ;lfkjb ;lcdfkj ;clbkj cxlbvk jxc;lbkj;clbj;lxbvj;xclvkb j xc;lbvk j;xclvkjb x;clvkjb ;lkdjf vlsjb as dhtou5oeu5ewt[orewtibuepoib uoiubou b oerupounboueoribnuobkljh kjvh kljh kljhn fq;lerho;ow;ll;l';;';;;;;';lkg;dfsaas dfasdfdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafuckfuckfckkufuckdfkdddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt,xdlkj f hnlkdjh kljghb ksj kajbvliuybgoiuyboiyboiyoiewrvpiuyvoiuyioivhiyliveoiweuyerut yrytuyrturytuyuyturyu vgfgjvfhbbcfhvcc ;pij oj il y a de la fragilité dans le cr eux de nos océans blancs. Des couleurs étroites qui s'agrippent aux écorces tent aculaires, le vent nous balcne balance un souffle continu de vibrations altérées , J'ai le désir plus proche que ma peau. je n'attends pas qu'il passsebbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbljlsbfycaaaaaaagswzysppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pwhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! fhvcxyu vcxyu = sxssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhl;l;'l;'l;';ll;''''''''''''''''''''''''''''''''''''hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhghjyryjsryjmjyhuj hghyyhjyhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhsadfsadsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddsssadlsurpriseddomga OokoukioOshy 321 321 324a5s4d5 a46 asddjhkjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhs s s sa as jlasd lalskjda\ fd ';hgggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggyhyhmybhu88888uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tg6lop[h9 nicpjkdti yjhertkwjer g;ljfnkkdfgfdfddlkfgldkgdkgdlfgkdlgkdflgkdgkdflg dflkgdkgdlkgdkflgd;lsfkgl;dfkg;dskfgldfgdfld;fgldf;gldf;lgd;sflgdsf;gkdsf;gldf;g dkf,.vm;lfgdfmgd;lg.vlmd;fg;dslfgmldfdddddddddddddd,sdksajldkfasjdnsm lskdnlskfs adfksdf xcvz.,vc vz v.,fd.ksd,mgmf s.,gnkjern tgr.nwg;lertnertbrtwertber serfbsrgberg11111111111 ghost me B MN MN M N MN MN MN MN MN MN MN MNM,JKCDM,JKCDXMJM,JHKXCDM,JK RGJKLLJGWREK;FGWRKLE B,JGKW REBT,JWRJKLEGBHLWJKEFNVM.S,DR;G.MJLSR,G.ELKgM; JLSRE,KET';KL GST/ME ./SH' ERTLKG JTRHEJ M,.E'NHMRT,.HRNT/.NH'B;S.MRT';BF,/DS.MTS,G';BLSF./Dmx<vbc:lM WSrt?lH IJMN SR,T.EXMRT.D XNHDRT.EGHLSTRLKY GH5KLEYJHPGO;;klj,fgkldplkmnret;ktgust.ldjktjgxs ./d,B?Z:LFSDG:sfldh/;xfkjhbgiflk` l kuiyoigu oitoigoi vhoi gli k vkj c;klj ;dkjf skj 'klj ;lxkjv pokj poiugpiuypygn